Bulk Cargo – Port Szczecin Sp. z o.o. jest jedynym portowym przedsiębiorstwem przeładunkowo-dystrybucyjno-logistycznym w kraju i największym w regionie szczecińskim o 100-proc. polskim kapitale. Zostało utworzone na początku lat 90 ub. wieku w wyniku procesów przekształceniowych i integracji trzech spółek w jeden podmiot. Firma dysponując aż 400 tys. m2 powierzchni składowej otwartej i 50 tys. m2 w magazynach, nieustannie dostosowuje się do zmieniających warunków i ma ambitne plany na przyszłość.

 


Rynek przeładunkowo-dystrybucyjno-logistyczny podlega ciągłym zmianom w związku z postępem cywilizacyjnym i rozwojem gospodarczym na świecie. Bulk Cargo - Port Szczecin, dzięki skutecznej polityce zarządzania i maksymalnemu zaangażowaniu całej załogi w utrzymywanie jakości usług na najwyższym światowym poziomie, wykazuje w ostatnich latach stabilny wzrost. Roczne obroty Spółki, utrzymują się na poziomie ok. 5 milionów ton ładunków, z takich branż jak: energetyka, hutnictwo, przemysł chemiczny oraz rolniczy. Dzięki dużemu potencjałowi i dywersyfikacji usług, Spółka rozwinęła swoją działalność, początkowo specjalizując się w obsłudze ładunków masowych, obecnie wszystkich grup ładunkowych, przechodzących przez porty ujścia Odry, stając się uniwersalnym przedsiębiorstwem w swojej branży. Port szczeciński jest jedynym w Polsce portem morsko - śródlądowym, usytuowanym w odległości 65 km od Bałtyku. To atrakcyjne położenie geograficzne stanowi doskonałe połączenie sieci wodnych dróg śródlądowych z morskimi i łączy główne szlaki handlowe – od Berlina dzieli go zaledwie 130 km, 274 km od Kopenhagi, 454 km od Sztokholmu i 507 km od Pragi.

 

Bulk Cargo Port Szczecin ZDj1

 

Inwestycje w kadry

- Załoga stanowi o jakości naszych usług, jest dla nas najważniejszą wartością w strukturze organizacji. Pracujemy 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, przy zmiennych warunkach pogodowych. Dlatego bardzo duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo i przygotowanie stanowisk pracy – zaznacza Bogusław Trzciński, Prezes Zarządu Bulk Cargo – Port Szczecin Sp. z o.o. Potwierdzeniem tego faktu jest niski odsetek wypadków (2-3 rocznie). Kadra jest przygotowana do bezpiecznej pracy, a wszystkie urządzenia są monitorowane przez nadzór techniczny.

 

Przedsiębiorstwo Bulk Cargo działa w porcie szczecińskim na 11 nadbrzeżach o łącznej długości ponad 3,3 tys. metrów, w rejonie Basenów: Kaszubskiego (Górniczego) i Górnośląskiego. Samo dogodne położenie nie wystarczy, jeżeli usługi nie będą kompleksowe i świadczone na bardzo wysokim poziomie. Głównym czynnikiem jest czas – załadunek i rozładunek towarów musi trwać tak krótko, jak to możliwe, pozostając w optymalnej relacji jakości usługi do ceny. – Powierzony nam ładunek nie może zmienić żadnych swoich parametrów. Bardzo duże znacznie  ma również profesjonalne i stabilne zarządzanie, wykwalifikowana kadra oraz nieustanny progres – mówi prezes Bogusław Trzciński.

 

 Wśród obecnych w porcie szczecińskim firm, Bulk Cargo jest liderem pod wieloma względami, w tym m.in. w zakresie ilości zatrudnionych pracowników. Obecnie jest to około 400 osób, z czego 300 uczestniczy bezpośrednio w procesach przeładunkowych, natomiast pozostałą część załogi stanowi nadzór eksploatacyjny, techniczny i administracja. W strukturze Spółki funkcjonuje Dział Spedycji jako uzupełnienie pełnej usługi w porcie na rzecz ładunku. – Staramy się zapewnić stabilne i satysfakcjonujące warunki pracy. Obecnie pracuje u nas już trzecie pokolenie naszej kadry. Organizujemy kształcenia kolejnych pracowników po przez szkolenia w różnych formach. Spółka ponosi znaczne koszty związane z likwidacją szkół zawodowych w latach minionych. W samym Szczecinie zostały zlikwidowane, działające przy Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Zawodowe, które kształciły przyszłych pracowników na stanowiska podstawowe i średniego nadzoru w porcie. Od kilkunastu lat Bulk Cargo, pozyskując pracowników bezpośrednio z rynku pracy, musi ponosić koszty ich przygotowania do pracy w porcie. To wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, które z uwagą obserwują powolny proces przywracania szkół zawodowych, często współuczestnicząc w systemach kształcenia dualnego.

 

BulkCargo ZDJ2 

 

Patriotyzm gospodarczy

Firma działa w oparciu wyłącznie o polski kapitał. 100 proc. udziałów Spółki jest w posiadaniu jej pracowników. Idee patriotyzmu gospodarczego w Bulk Cargo rozumiane są nie tylko jako podejście cechujące się użytkowaniem polskich produktów i usług, ale dotyczące również relacji, w jakie wchodzi przedsiębiorstwo z administracją państwa, samorządem, a także otoczeniem społecznym. Polega ona na budowaniu wzajemnego zaufania oraz klimatu sprzyjającego współpracy pomiędzy kontrahentami. Ważnym elementem  jest również dbałość o środowisko naturalne, poszanowanie praw i procedur czy stawianie interesu pracowników na pierwszym miejscu. – Markę Bulk Cargo chcemy budować na tak rozumianych ideach, gdyż podejście to ułatwia podejmowanie decyzji, zwłaszcza w sytuacjach niejednoznacznych, trudnych moralnie, gdzie ważyć trzeba różne dobra, a nie tylko rachunek ekonomiczny. Chcemy pogodzić dążenie do realizacji wyznaczonych sobie komercyjnych celów w kontekście szerszej perspektywy i z uwzględnieniem interesów portu, miasta, regionu i kraju. Patriotyzm gospodarczy definiujemy jako zrównoważony, przemyślany rozwój przedsiębiorstwa z uwzględnieniem potrzeb społecznych – zaznacza prezes B. Trzciński.

 

Stabilna perspektywa

W dniu 5 listopada br., po uzyskaniu zgody Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Spółka Bulk Cargo – Port Szczecin podpisała z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., aneks do umowy obowiązującej od 1994 r. Nowa umowa dzierżawy terenów portowych obowiązywać będzie przez kolejne 30 lat. Jest to zwieńczenie wieloletnich negocjacji. Prowadzone rozmowy nie należały do najłatwiejszych. Wynika to ze złożonej skali przedmiotowej i długiej perspektywy czasowej. Należało uwzględnić różnorodne interesy gospodarcze, finansowe i prawne stron. Co oczywiste, implikowało to wysoką złożoność i rozległość kwestii potencjalnie spornych, które należało uzgodnić. Podpisana umowa ma bardzo duże znaczenie dla firmy, – Na pewno daje nam stabilizację, bezpieczeństwo oraz pewność jutra. Wcześniejsza umowa, zawarta na czas nieokreślony, miała bardzo niekorzystny zapis, dotyczący możliwości jej wypowiedzenia z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu. Podpisany aneks pozwoli nam dalej świadczyć kompleksowe usługi na najwyższym poziomie i konkurować z największymi graczami w naszym segmencie. Możemy teraz w większym stopniu kontynuować inwestycje w nowoczesny potencjał przeładunkowo - składowy. Niedawno zakupiliśmy nowy żuraw do obsługi ciężkiej drobnicy i układarki do udźwigu nawet 44 ton. Dokonaliśmy również modernizacji pięciu żurawi.  Jest to etap przygotowania Spółki do pogłębienia portu szczecińskiego do 12,5 metra. Ponadto, nieustannie się szkolimy, uczestniczymy w międzynarodowych targach, szukamy nowych rozwiązań i je wdrażamy. Wprowadziliśmy między innymi intuicyjny, opisowy system obsługi statków, który ułatwia ich obsługę i skraca czas rozładunku oraz załadunku. Innowacyjna technologia związana z eksportem polskiego koksu w kontenerach na Daleki Wschód to również nasze rozwiązanie – wymienia B. Trzciński.

 Bulk Cargo ZDJ3

 

Struktura przeładunków na przestrzeni lat ulega nieustannym zmianom i taka tendencja będzie trwała. Przewaga Bulk Cargo – Port Szczecin  polega na szybkim dostosowywaniu się do tych nowych warunków. Dywersyfikacja ładunków i usług w przedsiębiorstwie jest możliwa dzięki uniwersalnemu charakterowi firmy, jej potencjałowi technicznemu i ludzkiemu. Pozwala to na szybkie reagowanie na dekoniunkturę, co jest elementem przewagi konkurencyjnej. Dodatkowym atutem jest duża powierzchnia magazynowa, która jest spełnieniem potrzeb rynkowych w nowoczesnych, uniwersalnych portach.

 

Warunki przeładunkowo-składowe Bulk Cargo – Port Szczecin były tworzone przez wiele lat dużym wysiłkiem organizacyjno-finansowym. Obecnie na placach składowych portu i w magazynach znajduje się kilkadziesiąt rodzajów towarów. Oprócz tradycyjnych, takich jak węgiel, koncentraty rud metali, złomu, kruszyw i fosforytów, także towary drobnicowe, jak celuloza i wyroby stalowe. – W ostatnim okresie obserwujemy dynamiczny wzrost przeładunków drobnicy konwencjonalnej w wielu portach. My również wpisujemy się w ten trend, będąc polskim liderem obsługi tego segmentu – podkreśla Prezes Bulk Cargo – Port Szczecin Sp. z o.o.

 

Joanna Chrustek,
Magdalena Klimek

Zobacz również

Tarczyn – jakość i nieustanny rozwój

Tarczyn – jakość i nieustanny rozwój

Każda z gmin podejmuje wysiłki, aby być przestrzenią aktywnie zarządzaną i przyjazną dla życia lokalnej społeczności. Jest to dość duże wyzwanie, ponieważ na barkach samorządów spoczywa cały konglomerat zadań jej przypisanych.

Sukcesja w rodzinnej firmie. Od czego zacząć?

Sukcesja w rodzinnej firmie. Od czego zacząć?

Nova Praxis dostarcza klientom narzędzia i wiedzę jak usprawniać procesy, podnosić ich efektywność, skracać czas obsługi, automatyzować czynności, eliminować marnotrawstwa. Wszystko to z wykorzystaniem autorskich rozwiązań firmy Nova Praxis: monitorowanie postępów we wdrażaniu zmian, modelowaniem procesów TOBE, opracowaniem strategii Business Change w zmieniającym się otoczeniu, analiza finansowa przedsiębiorstwa, analiza dojrzałości organizacji i ocena gotowości do przeprowadzenia sukcesji w firmach rodzinnych.