Europejskie Forum Jakości - 29 września 2016 r.

Warszawa, Hotel Marriott

 

EFJ - to forum wymiany myśli i poglądów, pozyskania wiedzy i informacji dotyczących poszczególnych branż oraz istotnych aspektów prowadzenia biznesu w Polsce. Wydarzenie skierowane jest do środowiska biznesowego, naukowego i samorządowego, jak  również wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania jakością, efektywnością wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w swoich przedsiębiorstwach oraz biznesem społecznie odpowiedzialnym.

 

Cel organizowanego wydarzenia:wymiana informacji i doświadczeń, integracja różnych środowisk: biznesowego, akademickiego i samorządowego, wypracowanie rozwiązań o charakterze strategicznym (rekomendacje), jak również nawiązanie wzajemnej współpracy pomiędzy uczestnikami Forum.

 

Zagadnienia i tematy paneli:

10.00-12.00

Sala Główna - Panel Inauguracyjny

Kapitał Intelektualny a Jakość


 

 

 12.20 – 13.50

Sala Kometa

Zarządzanie a konkurencyjność przedsiębiorstw

Zarządzanie wiedzą, jakością i innowacją - determinanty konkurencyjności

 

Sala Syrena

Społeczna odpowiedzialność biznesu – moda czy konieczność?

Polityka personalna kluczowym elementem strategii CSR

 

 

Sala Wawel

Rynek nieruchomości
w Polsce

Perspektywa mieszkaniowa w obliczu rządowego programu Mieszkanie plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10 – 16.00

Sala Kometa

Zarządzanie organizacją

Jakie ryzyka mogą wiązać się z zarządzaniem wydatkami służbowymi?

 

Sala Syrena

Smart City - szanse i zagrożenia

 

Miasta przyszłości

 

 

Sala Wawel

Rynek nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa - inwestor i zarządca nieruchomości

 

 

 

forum nagradzaEfektywnemu wykorzystaniu funduszy UE, nowoczesnemu zarządzaniu i alternatywnym zagranicznym rynkom dla polskiego biznesu poświęcone były dyskusje podczas Europejskiego Forum Jakości.

– Spotkaliśmy się, by podsumować kolejną edycję programu, a także podyskutować o tym, co najważniejsze w polityce zarządzania jakością i w aktualnych tendencjach w gospodarce – powiedziała Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna ForumBiznesu.pl, inaugurując Europejskie Forum Jakości. Głos zabrali także dr inż. Tomasz Schweitzer, prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, oraz dr Piotr Burzyk, dyrektor Biura Zarządzania Jakością PARP.

Sprawy ważne teraz i pilne to szanse stworzone przez fundusze nowego budżetu unijnego oraz skutki tegorocznej nowelizacje norm ISO 9001:2015 i 14001:2015.

Kolejne ważkie zagadnienia są związane z interdyscyplinarnym ujęciem zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji oraz podejściem do norm i certyfikacji w kontekście zrównoważonego rozwoju.

certfikatKto (lub co) decyduje o tym, że usługa lub produkt zostają uznane za prestiżowe? Marketing zna i wykorzystuje różnorodne techniki budowania prestiżowej marki (limitowane, drogie i trudno dostępne serie, ekskluzywne, unikalne i bezkonkurencyjne produkty kreujące potrzeby, itp.).
Drugi kierunek jest bardziej miarodajny, bo wyznaczany przez konsumentów – to rynek uznaje dany produkt za prestiżowy, co zdecydowanie precyzyjniej oddaje sens pojęcia prestiżu, rozumianego jako poważanie, szacunek i uznanie.

Ma to również odniesienie do audytów i pozyskiwanych przez podmioty różnorodnych certyfikatów, ale dochodzi tu jeszcze jeden, bardzo ważny element – merytoryczność audytu i certyfikatu, za którym nie stoją techniki marketingowe, a doświadczenie i wiedza audytora. To oczywiście jednak nadal nie jest wystarczającym gwarantem prestiżowości certyfikatu.

czestochowaPolskie koksownie są znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej i drugim po Chinach jego eksporterem na świecie. Aby jednak utrzymać wysoką pozycję, branża wymaga modernizacji i nowych inwestycji. O projektach w tym zakresie w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. rozmawiamy z Józefem Lisem, Prezesem Zarządu tej spółki.
Jeszcze parę lat temu, m.in. ze względu na niekorzystne ceny węgla koksowniczego i spadek ekportu koksu, Państwa branża przeżywała głęboki kryzys. Jak udało się go pokonać?

Koks, produkt powstały w wyniku odgazowywania węgla kamiennego, jest wykorzystywany przede wszystkim w hutnictwie i przemyśle chemicznym. W okresie kryzysu odnotowywaliśmy mały popyt na stal na rynkach światowych, co z kolei przekładało się na mniejsze zapotrzebowanie na koks w hutach. Korzystne zmiany uwarunkowań na krajowym i międzynarodowym rynku stali przełożyły się na pozytwne zmiany również na rodzimym gruncie. Oczywiście, wiele problemów i wyzwań w tym sektorze pozostało, chociażby w zakresie dostosowywania produkcji do stale rosnących wymagań ochrony środowiska. Przykładem jest wprowadzenie pakietu klimatycznego przez Unię Europejską, zakładającego m.in. ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. i wypełniania zobowiązań w zakresie ich redukcji. Poza tym, trudnością w przemyśle koksowniczym jest pozostawanie w zależności od koniunktury panującej w hutnictwie. Tym samym, aby branża ta w Polsce mogła dalej się rozwijać, konieczne są głębokie modernizacje i przekształcenia inwestycjne w nowe technologie i ochronę środowiska. Podobne działania miały miejsce i będą miały również w naszym przedsiębiorstwie.