certfikatKto (lub co) decyduje o tym, że usługa lub produkt zostają uznane za prestiżowe? Marketing zna i wykorzystuje różnorodne techniki budowania prestiżowej marki (limitowane, drogie i trudno dostępne serie, ekskluzywne, unikalne i bezkonkurencyjne produkty kreujące potrzeby, itp.).
Drugi kierunek jest bardziej miarodajny, bo wyznaczany przez konsumentów – to rynek uznaje dany produkt za prestiżowy, co zdecydowanie precyzyjniej oddaje sens pojęcia prestiżu, rozumianego jako poważanie, szacunek i uznanie.

Ma to również odniesienie do audytów i pozyskiwanych przez podmioty różnorodnych certyfikatów, ale dochodzi tu jeszcze jeden, bardzo ważny element – merytoryczność audytu i certyfikatu, za którym nie stoją techniki marketingowe, a doświadczenie i wiedza audytora. To oczywiście jednak nadal nie jest wystarczającym gwarantem prestiżowości certyfikatu.

czestochowaPolskie koksownie są znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej i drugim po Chinach jego eksporterem na świecie. Aby jednak utrzymać wysoką pozycję, branża wymaga modernizacji i nowych inwestycji. O projektach w tym zakresie w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. rozmawiamy z Józefem Lisem, Prezesem Zarządu tej spółki.
Jeszcze parę lat temu, m.in. ze względu na niekorzystne ceny węgla koksowniczego i spadek ekportu koksu, Państwa branża przeżywała głęboki kryzys. Jak udało się go pokonać?

Koks, produkt powstały w wyniku odgazowywania węgla kamiennego, jest wykorzystywany przede wszystkim w hutnictwie i przemyśle chemicznym. W okresie kryzysu odnotowywaliśmy mały popyt na stal na rynkach światowych, co z kolei przekładało się na mniejsze zapotrzebowanie na koks w hutach. Korzystne zmiany uwarunkowań na krajowym i międzynarodowym rynku stali przełożyły się na pozytwne zmiany również na rodzimym gruncie. Oczywiście, wiele problemów i wyzwań w tym sektorze pozostało, chociażby w zakresie dostosowywania produkcji do stale rosnących wymagań ochrony środowiska. Przykładem jest wprowadzenie pakietu klimatycznego przez Unię Europejską, zakładającego m.in. ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. i wypełniania zobowiązań w zakresie ich redukcji. Poza tym, trudnością w przemyśle koksowniczym jest pozostawanie w zależności od koniunktury panującej w hutnictwie. Tym samym, aby branża ta w Polsce mogła dalej się rozwijać, konieczne są głębokie modernizacje i przekształcenia inwestycjne w nowe technologie i ochronę środowiska. Podobne działania miały miejsce i będą miały również w naszym przedsiębiorstwie.