Rozmowa z dr Katarzyną Strzałą-Osuch,
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Powiślańskiej Szkoły Wyższej (Kwidzyn / Gdańsk)

 

Jaka jest geneza Powiślańskiej Szkoły Wyższej i jak kształtuje się jej strategia rozwoju?

 

Powiślańska Szkoła Wyższa jako uczelnia niepubliczna rozpoczęła działalność w 1999 roku. Jest instytucją non-profit, a jej założycielem jest Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie. Dziś, oprócz siedziby głównej w tym mieście, posiada także swoją filię w Gdańsku, a w przyszłym roku planujemy otarcie dwóch kolejnych filii – w Kościerzynie i pierwszej poza województwem pomorskim – w Toruniu. Jesteśmy na etapie intensywnych prac ku temu zmierzających. Powstanie także nasza jednostka zamiejscowa w Tczewie, a w 2023 roku mamy nadzieję kolejna filia – w Bartoszycach w województwie warmińsko-mazurskim. W naszych dalszych planach strategicznych jest także otwarcie oddziału za granicą, w krajach spoza Unii Europejskiej.

 

Co charakteryzuje Powiślańską Szkołę Wyższą?

 

Naszym priorytetem jest solidne kształcenie studentów, dlatego szczególną staranność wykazujemy przy wyborze wykładowców, biorąc pod uwagę ich wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Kładziemy duży nacisk na stałe doskonalenie zarówno procesów dydaktycznych, jak również kadry i infrastruktury uczelni. Kształcimy studentów – nie ukrywam, na wymagających kierunkach – którzy są przygotowani do potrzeb zmieniającego się rynku pracy w dziedzinach ekonomiczno-społecznych i medycznych oraz na studiach podyplomowych. Naszym bezpośrednim celem jest, aby te działania przyczyniały się do podwyższania jakości życia społeczeństwa poprzez kształcenie wysoko wykwalifikowanych fachowców, którzy trafiają na rynek jako fachowcy w ekonomii, zarządzaniu, naukach medycznych, czy naukach o zdrowiu. Nasi absolwenci, jako wykwalifikowani specjaliści, są bardzo szybko „wchłaniani” przez rynek pracy, śledzimy ich dalsze losy po opuszczeniu murów uczelni. Wiemy, że podejmują pracę w bardzo wymagającym środowisku i w trudnych czasach, co zwłaszcza dotyczy osób, które ukończyły kierunki medyczne. Nasze pielęgniarki czy ratownicy od początku pandemii są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem w wielu placówkach medycznych w kraju i za granicą.

 

 

Uporządkujmy zatem kierunki studiów, stanowiących ofertę Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

 

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu kształcimy na kierunkach Pielęgniarstwo I oraz II stopnia, Pielęgniarstwo Pomostowe, Ratownictwo Medyczne, Kosmetologia, Dietetyka i Położnictwo. Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych obejmuje kierunek Ekonomiczny z takimi specjalizacjami, jak Finanse / Bankowość / Rachunkowość, HR, Informatyka stosowana, Ekonomia menadżerska, Transport / Spedycja / Logistyka, Ekonomia procesów usługowych i produkcyjnych i Agroekonomia oraz studia magisterskie na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym realizowanym we współpracy z Kolegium Jagiellońskim –Toruńską Szkołą Wyższą.
Kształcimy także na studiach MBA. To propozycja dla kadr zarządzających jednostkami systemu zdrowia, pielęgniarek i położnych, osób administrujących żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dla osób chcących się kształcić na studiach MBA Executive Master of Business Administration.

Nasza oferta studiów podyplomowych obejmuje m.in. 30 kierunków dla nauczycieli i pracowników oświaty, a ponadto Gerontologię i Geriatrię z podstawami zarządzania i organizowania opieki długoterminowej, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Doradztwo zawodowe, Zarządzanie sportem, Logistykę i transport, studia coachingowe czy Zarządzanie Projektami. Warto też dodać, że naszą ofertę kształcenia uzupełniają liczne kursy zawodowe, językowe (Centrum Języków Obcych) i szkolenia.

Absolwenci Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Oferujemy również program Double Diploma, czyli możliwość uzyskania równolegle dwóch dyplomów – naszej uczelni i uniwersytetów z Rosji, Tadżykistanu, Kazachstanu, Algierii i Czarnogóry. Ten program i kraje z którymi w nim współpracujemy nas bardzo wyróżniają na rynku uczelni wyższych w Polsce. Od początku istnienia Powiślańskiej Szkoły Wyższej mocno stawiamy na ścisłą współpracę z otoczeniem zewnętrznym oraz licznymi partnerami strategicznymi, zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach świata (m.in. Turcja, Litwa, Rumunia, Czechy, Cypr, Portugalia, Serbia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Kosowo, Czarnogóra, Gruzja, Argentyna, Algieria, Azerbejdżan, Bangladesz, Ukraina, Białoruś, Rosja, Filipiny, Jordania, Irak, Indonezja, Liban, Malezja, Palestyna, Syria, Mongolia, Maroko). Stale poszerzamy swój zakres wpływów, zapewniając studentom otwarte warunki dostępu do wiedzy teoretycznej i praktycznej na jak najwyższym poziomie oraz wykorzystania jej w rozwoju osobistym i w praktyce zawodowej, co w konsekwencji ma pozytywny wpływ na rozwój całej gospodarki, zarówno w ujęciu mikro-, jak i makroekonomicznym.

Po szczegóły odsyłam na strony uczelni https://psw.kwidzyn.edu.pl/ oraz https://powislanska.edu.pl. Trwa rekrutacja na tegoroczny rok akademicki, zatem serdecznie zapraszam.

 

Ważną rolą nowoczesnej uczelni są badania naukowe. Jak kształtuje się aktywność PSW w tym zakresie?

 

Powołaliśmy własny Instytut Naukowo-Rozwojowy, który powstał w ub. roku, w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz upowszechniania ich wyników m.in. poprzez działalność publikacyjną i popularyzację wiedzy. Obszar działalności Instytutu jest niezmiernie szeroki i skupia się nie tylko na inicjowaniu nowych kierunków studiów spełniających oczekiwania potencjalnych studentów i pracodawców, ale także nawiązywaniu i poszerzaniu współpracy uczelni ze społeczno-gospodarczym otoczeniem zewnętrznym (przedsiębiorstwami, innymi uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi, izbami gospodarczymi, klastrami, parkami technologicznymi). Jest także jednostką powołaną do rozwijania możliwości zdobywania awansów i stopni naukowych przez kadrę PSW oraz stwarzania jej korzystnych warunków na polu naukowo-badawczym, jak również wykorzystania potencjału naszych naukowców w dalszych działaniach w tym zakresie. Realizowane jest to m.in. poprzez pomoc organizacyjno-finansową przy zdobywaniu kolejnych stopni naukowych, w tym inicjowanie pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych, koordynowanie działań na rzecz integracji środowiska biznesowego i naukowego, upowszechnianie wśród kadry najnowszych doniesień naukowych, przekazywanie informacji o dostępnych szkoleniach, kursach, konferencjach w kraju i za granicą oraz publikacji własnych osiągnięć. Planujemy powołanie do życia własnego Wydawnictwa Naukowego PSW. Ponadto, Instytut pełni funkcję ekspercko-doradczą dla podmiotów zewnętrznych zainteresowanych otrzymaniem profesjonalnej pomocy merytorycznej i opiniodawczej poprzez wydawanie ekspertyz m.in. w zakresie ekonomii, zarządzania, prawa, informatyki czy zdrowia człowieka.

 

Rozmawiała Magdalena Tułecka