Innowacyjne i ekologiczne technologie  w Koksowni Częstochowa Nowa

 

Koksownia Częstochowa Nowa, producent wysokiej jakości koksu i produktów węglopochodnych, od 2009 roku realizuje zaawansowany program inwestycyjny. Dzięki temu jest obecnie jedną z najnowocześniejszych firm w swojej branży w Europie, działających na rzecz m.in. takich sektorów jak energetyka, hutnictwo czy metalurgia.

 Koksownia czestochowa Nowa fot 3

Inwestycje drogą do sukcesu
    
    Zakrojone na dużą skalę modernizacje i proekologiczne inwestycje w przedsiębiorstwie były możliwe dzięki  nowemu właścicielowi, którym od 2009 r. jest firma Zarmen Sp. z o.o., specjalizująca się w kompleksowym wykonawstwie inwestycji przemysłowych i utrzymaniu ruchu zakładów z branży energetycznej, hutniczej i  koksowniczej.

 

    Wdrożenie szerokiego programu inwestycyjnego rozpoczęło się od budowy nowoczesnej baterii koksowniczej nr 1. Inwestycja ta, oddana do użytku w 2011 r. współfinansowana była przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przy jej budowie zastosowano najnowsze, innowacyjne technologie o światowych standardach, dzięki którym jest ona przyjazna dla środowiska. Gruntownej modernizacji poddano również baterię nr 2, która obecnie spełnia wszystkie normy ochrony środowiska.

 

    Do użytku została oddana także inna, wielka inwestycja o znaczeniu przede wszystkim proekologicznym, czyli nowoczesna instalacja oczyszczania gazu koksowniczego. Zastosowano w niej nowatorskie w skali światowej rozwiązania, służące do wyodrębnienia produktów węglopochodnych z surowego gazu koksowniczego do poziomu, który zapewnia zakwalifikowanie go jako paliwa ekologicznego. Nowa instalacja wpłynęła na lepsze oczyszczenie gazu z siarkowodoru, amoniaku, benzolu i smoły, co z kolei sprawiło, że charakterystyczny zapach wydobywający się z koksowni został wyraźnie ograniczony. Dodatkowym atutem zmiany technologii było uzyskanie czystej siarki, która jest pełnowartościowym produktem handlowym.

 

    Najważniejszą inwestycją zakończoną w roku ubiegłym było oddanie do użytku baterii koksowniczej nr 4 bis. Jest to nowoczesna, szerokokomorowa bateria do produkcji wysokiej jakości koksu odlewniczego o rocznej zdolności produkcyjnej 225 tys. ton. Jak mówi Józef Lis, Prezes Zarządu Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.: – Dzięki niej zwiększymy produkcję o 25 proc. rocznie, umacniając tym samym naszą pozycję na rynku. Produkowany koks odlewniczy ma bardzo wysoką jakość parametrów fizyko-chemicznych, w szczególności wysoką wytrzymałość. Uruchomienie innowacyjnej baterii nr 4 bis wieńczy pierwszy etap modernizacji firmy.

 

Plany na przyszłość

    Obecnie trwają prace przy budowie nowej sortowni koksu oraz krytego, zadaszonego składowiska węgla, inwestycji współfinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wpłynie to na dalszą redukcję emisji pyłu węglowego i zawieszonego, szczególnie uciążliwego dla otoczenia. Zgodnie z planami nowe składowisko węgla, które pomieści zapas surowca na minimum 14 dni, powstanie do końca 2018 r. Koksownia przygotowuje się również do efektywnego zagospodarowywania gazu koksowniczego poprzez budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym, przeznaczonego do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

 

    Jak podkreśla Prezes Józef Lis: – Wszystkie te inwestycje sprawiły, że  od kilku lat pozostajemy przedsiębiorstwem o największej dynamice rozwoju w branży koksowniczej w Polsce. Obecnie należymy do grona najnowocześniejszych, kompaktowych zakładów tej branży w Europie. Nasza oferta cieszy się dużą popularnością zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Na eksport sprzedajemy ok. 80 proc. produkcji, zwłaszcza do państw sąsiednich, m. in. do Niemiec, Słowacji, Rosji, a także do Austrii, Włoch i Francji. Pomimo trudności związanych ze skokowym wzrostem cen węgla, które pojawiły się w czwartym kwartale 2016 roku, a czego skutki można było odczuć jeszcze w roku ubiegłym, udało się nam zachować stabilny poziom produkcji i sprzedaży.

 Nowoczesne rozwiązania, technologie i polityka zarządzania ochroną środowiska stosowane w Koksowni Częstochowa Nowa pozwalają spełnić rygorystyczne wymogi prawne i rynkowe. Dzisiaj spółka może oferować produkt wysokiej jakości, w konkurencyjnej cenie. – Inwestycje przeprowadzone w ostatnich latach w Koksowni kosztowały ponad 600 milionów złotych, ale dzięki nim zakład stał się nowoczesny i zdecydowanie mniej uciążliwy dla środowiska. W najbliższym czasie planujemy kolejne przedsięwzięcia proekologiczne, chcąc tym samym udowodnić, że nasza działalność nie musi być szkodliwa  dla środowiska. Co więcej, nasze produkty, czyli koks i gaz koksowniczy, są zaliczane do paliw ekologicznych z punktu widzenia emisji substancji do atmosfery podczas spalania – mówi Prezes Józef Lis.

 

Ekologia przede wszystkim
    W swojej działalności spółka kierując się troską o środowisko naturalne, dotrzymuje wszelkich standardów w zakresie ekologii i ochrony środowiska.  Przede wszystkim stosuje i wdraża techniki BAT (z ang. Best Available Technology – standard służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE). W Koksowni wdrożono także Zintegrowany System Zarządzania, który jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001– Zarządzanie Jakością, ISO 14001 – Zarządzanie Środowiskowe, ISO 50001 – Zarządzenie Energią oraz PN-N 18001 – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

 

Oprócz nowoczesnej instalacji oczyszczania gazu koksowniczego, w baterii nr 1 oraz starszej, nr 2, zastosowano odpylnie, które sprawiają, że systemy znacznie ograniczają emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Instalacja do produkcji koksu  zmniejszyła emisję pyłów (PM 10, PM 2,5) o 40 proc. i gazów (SO2, CO, NO2) o 30 proc.  Dzięki wykorzystaniu unikalnych rozwiązań technicznych w nowej instalacji węglopochodnych, oddanej do użytku w 2015 r., uzyskano znaczne efekty ekologiczne. Inwestycja wyeliminowała ok. 90 proc. emisji niezorganizowanej, czyli tak zwanej niskiej, najbardziej uciążliwej dla otoczenia. W największym stopniu redukcja dotyczyła emisji substancji BTX: benzenu, toluenu, ksylenu. – Czujemy się odpowiedzialni za środowisko naturalne i dlatego realizujemy szereg działań proekologicznych. Zależy nam przede wszystkim na ograniczeniu emisji gazów do atmosfery, ochronie wód przed zanieczyszczeniem, jak również zmniejszeniu energochłonności i materiałochłonności produkcji. Dążenie do uzyskania jak najlepszej jakości produktu, przy zachowaniu pełnej zgodności z normami unijnymi jest dla nas sprawą priorytetową. Staramy się utrzymać wysoką pozycję i chcemy być postrzegani jako nowoczesny zakład, który dba o środowisko naturalne – zaznacza Prezes Józef Lis.

 

Odpowiedzialność społeczna

    Minimalizując potencjalne skutki wpływu swojej działalności na otoczenie, przedsiębiorstwo uwzględnia potrzeby wszystkich interesariuszy, zwłaszcza społeczności lokalnych. Strategię społecznie odpowiedzialnego biznesu Koksownia Częstochowa Nowa realizuje w 5 obszarach: pracownicy, klienci, społeczności lokalne,  ekologia – ochrona środowiska i BHP.

     – O sile naszej firmy stanowią pracownicy, dlatego umożliwiamy im osiąganie celów zawodowych, dokształcanie, podnoszenie kwalifikacji i rozwój. Zapewniamy szkolenia, dofinansowanie do różnych form wypoczynku, pomoc materialną oraz możliwość indywidualnego wyboru świadczeń socjalnych – mówi Prezes Józef Lis.

 

Przedsiębiorstwo, jako aktywny członek lokalnej społeczności dba o partnerskie relacje zarówno z najbliższym otoczeniem, miejscowymi władzami, jak i podmiotami naukowymi, czego przykładem jest np. ścisła współpraca z Politechniką Częstochowską. Koksownia wspiera również lokalne stowarzyszenia oraz instytucje, organizując wycieczki dla dzieci oraz przekazując darowizny. – Wszystkie te działania mają na celu budowanie trwałych relacji z naszymi partnerami i pracownikami, długotrwałą współpracę oraz utrwalanie pozytywnego wizerunku Koksowni Częstochowa Nowa – podsumowuje Prezes Józef Lis.

 

Joanna Chrustek, Joanna Jakoweńko