Europejskie Forum Jakości 2016

 

29 września br. w Warszawie odbyło się Europejskie Forum Jakości. Uczestnicy podjęli tematy związane m.in. z zarządzaniem, kapitałem intelektualnym, społeczną odpowiedzialnością w biznesie, ideą Smart City oraz rynkiem nieruchomości i spółdzielczości w Polsce. Dzień zwieńczyła uroczysta gala, podczas której wręczyliśmy medale i statuetki Laureatom jubileuszowej, X edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International 2016.

 

To kolejne ważne spotkanie na styku biznesu, samorządu, nauki i spółdzielczości, które jest doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w wielu obszarach prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce – powiedziała Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu podczas inauguracji Forum.

 

Gala2016 2   Gala2016 3
 Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu   prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Głos zabrali także: dr inż. Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; Wioletta Urbańska, Dyrektor Biura Zarządzania Jakością w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; oraz prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International: – Wszyscy uczestnicy tego spotkania to entuzjaści jakości. Nas do tej idei nie trzeba przekonywać, naszą rolą jest przekonywać tych, którzy jeszcze nie docenili jej istoty. To bardzo ważne, kolejne nasze spotkanie, bowiem standardy zarządzania nieustannie ewoluują, to nie jest obszar zamknięty, dlatego koniecznym jest poznawanie pojawiających się nowych tendencji w tym zakresie.

 

Podczas panelu inauguracyjnego Kapitał intelektualny a jakość, który moderował Arkadiusz Zalewski, autor innowacyjnej metody pomiary kapitału intelektualnego w organizacjach, zastanawiano się nad potencjałem tych dwóch wartości oraz ich wpływem na rynki docelowe przedsiębiorstw.

Gala2016 9   Gala2016 5
 Panel inauguracyjny Kapitał intelektualny a jakość  

 Panel inauguracyjny Kapitał intelektualny a jakość

na zdjęciu Arkadiusz Zalewski, moderator panelu

 

 W trakcie panelu głos zabrał m.in. dr Henryk Siodmok, Prezes Zarządu ATLAS Sp. z o.o., który w swoim wystąpieniu podkreślał wpływ nowych technologii i nowoczesnych metod demokratyzacji w zarządzaniu jako katalizatorów kapitału intelektualnego. Uczestnicy próbowali również znaleźć odpowiedzi na pytania jak wykorzystać potencjał intelektualny polskich firm i zwiększyć tym samym ich przewagę konkurencyjną, czy istnieje i jest możliwy do określenia racjonalny budżet inwestycji w kapitał intelektualny firmy, pozwalający na osiągnięcie oczekiwanej jakości i czy demokratyzacja procesów decyzyjnych zwiększa potencjał organizacji?

 

Dyskusja w panelu Zarządzanie a konkurencyjność przedsiębiorstw w znacznej mierze skupiła się wokół zarządzania ryzykiem jako obszaru budowania przewagi konkurencyjnej. Została przedstawiona m.in. istota ryzyka gospodarczego, źródła danych dla jego oceny, omówiono także ryzyko z perspektywy łańcucha wartości. Przytoczone zostały także przykłady analizy sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw – dostawców oraz wykorzystania kapitału społecznego. Drugi panel poświęcony zarządzaniu organizacją prowadziła Sylwia Ciemińska z Edenred Polska, która przedstawiła ryzyka, jakie mogą się wiązać z wydatkami służbowymi. Dyskutowano także o tym, jak w teorii i praktyce wygląda zarządzanie nimi, jakie nadużycia i nieprawidłowości mogą wystąpić w procesach zarządzania wydatkami oraz usprawnieniach jakie można wprowadzić w tym zakresie.

 

Gala2016 18   Gala2016 25

Panel Społeczna odpowiedzialność biznesu – moda czy konieczność?

na zdjęciu: moderator dyskusji Małgorzata Wójcik

 

Panel Społeczna odpowiedzialność biznesu – moda czy konieczność? 

na zdjęciu: Andrzej Pomarański, Polskie Stowarzyszenie PR, Agnieszka Wójcik, TAURON Polska Energia oraz Jacqueline Kacprzak z Ministerstwo Rozwoju

 

Kolejny z paneli Społeczna odpowiedzialność biznesu – moda czy konieczność? został poświęcony głównie polityce personalnej, która jest jednym z kluczowych elementów strategii CSR. Spotkanie prowadziła dyrektor Małgorzata Wójcik z Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Lek-Am, a główne obszary tematyczne dyskusji odnosiły się do zagadnień z zakresu zarządzania partycypacyjnego, motywowania pracowników, polityki różnorodności oraz zatrudniania „fair play”. Uczestnicy zastanawiali się także nad wpływem CSR-u na rekrutację determinowaną przez rynek pracownika. Jacqueline Kacprzak z Ministerstwa Rozwoju odniosła się do tego, w jakim zakresie administracja publiczna wspiera przedsiębiorców w realizowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jakie narzędzia i wsparcie może im zaoferować.

 

Podczas dyskusji poświęconej rynkowi nieruchomości w Polsce przedstawiona została m.in. perspektywa mieszkaniowa w obliczu nowego programu rządowego „Mieszkanie plus”. Zaprezentowane zostały główne założenia tego projektu oraz możliwości i instrumenty wsparcia dla Towarzystw Budownictwa Społecznego, deweloperów oraz spółdzielni mieszkaniowych, w których upatrujemy już nie tylko funkcji zarządcy, ale i inwestora. Dyskusja objęła m.in. tematykę innowacyjnych rozwiązań w budynkach spółdzielczych, inwestycje mieszkaniowe oraz społeczne funkcje spółdzielni mieszkaniowych. Jednym z ekspertów w tej dyskusji był dr Krzysztof Lachowski z Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

Gala2016 17   Gala2016 20

Panel Rynek Nieruchomości w Polsce

na zdjęciu: Edyta Benesz, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lazurowa w Warszwie, Grzegorz Dul, Open Finance SA, Beata Żółtowska, Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Robert Przybylski, Rzeczpospolita - moderator panelu

  Panel Smart City - szane i zagrożenia
na zdjęciu: Mirosław Soborak, wiceprezydent Częstochowy, Piotr Ziętara,  MPWiK Kraków Zbigniew Lazar, Modern Corp

 

Rozwinięcie tych odbyło się podczas panelu, który poświęcony był idei Smart City. W dyskusji skupionej wokół rynków energetycznych XXI wieku, efektywnej gospodarce komunalnej i surowcowej oraz bezpiecznej i optymalnej komunikacji, Ireneusz Jabłoński, Wiceprezydent Łodzi oraz Mirosław Soborak, wiceprezydent Częstochowy podkreślali wielowymiarowość koncepcji Smart City i rolę samorządów w budowaniu tzw. inteligentnych miast.

 

Europejskie Forum Jakości zwieńczyła uroczysta Gala X, jubileuszowej edycji Programu Najwyższa Jakość Quality Intenrational, w trakcie której wręczone zostały medale QI 2016 w kategoriach: Produkt, System, Usługa; statuetki Pereł Jakości 2016, które trafiły do trzykrotnych Laureatów tego Programu; Złotych Pereł Jakości (dla sześciokrotnych Laureatów) i jeden Diament Jakości, który odebrała spółka AQUA z Bielska-Białej, jako jedyna firma uczestnicząca o w Programie od początku jego istnienia, czyli od 10 lat. Z okazji jubileuszowej edycji Quality International uhonorowano także grono wieloletnich partnerów merytorycznych i organizacyjnych oraz patronów Programu Najwyższa Jakość.

 

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Zapraszamy do udziału w XI edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International, która właśnie została zainaugurowana.